Condicions de treball i trasllats

Condicions de treball i trasllats

En ocasions, les empreses pretenen modificar de forma unilateral les nostres condicions de treball, incloent-hi horari i extensió de la jornada, funcions laborals, retribució, distribució de torns i qualsevol altre aspecte rellevant i substancial relacionat amb el desenvolupament de les nostres tasques. La imposició d'aquests canvis, però, està subjecte a l'existència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que justifiquin unes mesures que ens poden suposar un greu trasbals.

L'equip de Col·lectiu Ronda us pot ajudar a desactivar la pretensió de l'empresa si les mesures que es volen imposar no s'ajusten a les exigències contemplades per la normativa legal vigent o no tenen causa justificada.

Pel que fa al trasllat d'un treballador/a o grup de treballadors a un centre diferent d'aquell on venien desenvolupant la seva activitat, també resulten d'aplicació els criteris de justificació esmentats anteriorment, especialment si el canvi d'ubicació implica la necessitat de modificar el lloc de residència. En aquest cas, com succeïa amb les modificacions de condicions de treball, és possible oposar-se judicialment a la mesura quan la justificació resulti inconsistent i no ajustada al contingut de la normativa reguladora, arribant a la possibilitat per part del treballador/a de poder exigir l'extinció indemnitzada del lloc de treball

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic