Reclamacions per danys i perjudicis contra l'Administració

Reclamacions per danys i perjudicis contra l'Administració

Tenim dret a exigir una justa indemnització per qualsevol dany causat sobre els nostres béns o drets que derivin de l'actuació normal o anòmala de l'Administració sempre i quan puguem demostrar l'existència efectiva del dany al·legat i que aquest resulti avaluable econòmicament. Només determinats casos considerats de força major i degudament contemplats a la normativa vigent escapen a la consideració general de que a una actuació lesiva de drets per part de l'Administració correspon la pertinent indemnització.

Així, i citant només alguns exemple especialment habituals, resultarà exigible la responsabilitat patrimonial de l'Administració en casos de negligències mèdiques esdevinguts en centres de salut de titularitat pública, per lesions derivades d'accidents causats pel mal estat de la via pública o per inacció front a una situació de reiterada vulneració dels drets que correspon a la pròpia administració defensar i preservar.

Col·lectiu Ronda disposa d'un departament de Dret Administratiu que us pot assessorar per tal d'aconseguir la indemnització que us correspon.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic