Subscripció a la Circular

Si voleu rebre informació periòdica sobre el Col·lectiu Ronda o sobre alguna de les àrees de pràctica en les que treballem, només cal que ompliu el següent formulari i us incloem a la nostra base de dades per mantenir-vos al dia del que fem i de com ho fem.

En virtut del RGPD 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018 de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  tractades per responsabilitat de Col·lectiu Ronda S.C.C.L. i seu social a Trafalgar, n. 50-52, 08010 Barcelona (Barcelona), i que l’hi podem remetre informació per mitjans electrònics. 

Les seves dades seran tractes per Col·lectiu Ronda S.C.C.L amb la finalitat  de remetre informació i qüestions que considerem que puguin ser del seu interès. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que vostè  no ens digui el contrari. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a  Trafalgar, n. 50-52, 08010 Barcelona (Barcelona) o lopd@cronda.coop

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

Doneu-vos d'alta a la Circular de Col·lectiu Ronda