Breu comentari al Projecte de Llei de reforma de les pensions


Recentment comentava l'esborrany d'Avantprojecte de Llei de garantia de el poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social de el sistema públic de pensions. Doncs bé, ja s'ha publicat al web de Congrés dels Diputats el Projecte de Llei (aquí). I en aquest article comentem què suposa aquest projecte.
Aquest article ha estat publicat per l'advocat Miguel Arenas al seu blog https://miguelonarenas.blogspot.com

- Establir la revaloració anual de les pensions contributives segons l'IPC mitjà del mes de novembre de l'any anterior, sense que un possible índex negatiu suposi cap reducció de la pensió. El mateix s'estableix per als pensionistes de classes passives.

- Exempció de les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses i els treballadors per compte d'altri per contingències comunes (també per desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional), excepte per incapacitat temporal, quan el treballador arribi a la seva edat de jubilació ordinària . S'entenen com a cotitzats a l'efecte d'accés i determinació de la quantia de les prestacions, sense que això suposi llavors un perjudici per al càlcul de la seva pensió futura. Sí cotitzen, per tant, per la contingència d'AT / EP.

- La mateixa exempció s'estableix per als treballadors autònoms.

- S'estableix un nou procediment per determinar que treballadors poden accedir a la jubilació anticipada per raó de la seva activitat, permetent que conjuntament sindicats i organitzacions empresarials puguin sol·licitar l'inici de el reconeixement dels col·lectius afectats per treballs amb sinistralitat, penositat, perillositat i toxicitat, acreditades mitjançant els estudis pertinents. S'inclou ara als treballadors autònoms. Ara bé, l'establiment de coeficients reductors de l'edat de jubilació només serà procedent quan no sigui possible la modificació de les condicions de treball. S'establirà una cotització addicional, l'anticipació de l'edat no pot ser inferior als 52 anys ... i tot queda pendent de desenvolupament reglamentari.

- Es crea un nou art. 206 bis LGSS en el qual roman la possibilitat de realitzar jubilació anticipada per discapacitat, bé per les dues vies ja existents, un la de les persones amb un 65% reconegut, l'altra amb un 45% i per malalties concretes. Caldrà veure el desenvolupament reglamentari, es rectificaran els reglaments existents ?. No es permet accedir a aquesta modalitat amb menys de 52 anys. En principi no observo cap novetat.

- Pel que fa a la jubilació anticipada forçosa o involuntària de l'art. 207 LGSS:

1) El servei social femení s'equipara a prestació social i servei militar dels homes per acreditar els 33 anys de cotització.

2) S'amplien els supòsits que donen accés a aquesta modalitat, i en concret, l'extinció de el contracte per voluntat del treballador per les causes previstes en els articles 40.1, 41.3 i 50 de el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. També en aquests supòsits, com en les extincions per causes objectives, s'ha d'acreditar o bé haver percebut la indemnització legal, o bé haver reclamat judicialment el seu abonament.

3) La reducció per anticipar l'edat ordinària de jubilació ja no serà per trimestres o fracció de la mateixa, sinó per mesos o fracció de mes que, en el moment de el fet causant, li falti al treballador per complir l'edat legal de jubilació. La reducció serà diferent segons un escalada d'anys cotitzats.

4) Els coeficients reductors s'apliquen sobre la base reguladora resultant segons els anys cotitzats, sense que pugui superar l'import de la pensió màxima establerta cada any reduïda en un 0,50% per trimestre o fracció en que s'anticipi la jubilació.

- Pel que fa a la jubilació anticipada voluntària de l'art. 208 LGSS:

1) També aquí el servei social femení s'equipara a prestació social i servei militar dels homes per acreditar els 35 anys de cotització.

2) També aquí la reducció per anticipar l'edat ordinària de jubilació ja no serà per trimestres o fracció de la mateixa, sinó per mesos o fracció de mes que, en el moment de el fet causant, li falti al treballador per complir l'edat legal de jubilació . La reducció serà diferent segons una escala d'anys cotitzats.

3) Qui percebi el subsidi d'atur per a majors de 52 anys, al menys durant tres mesos, li són aplicables els coeficients reductors previstos per a la jubilació anticipada per causes no imputables al treballador, sense perjudici de l'acompliment dels requisits d'aquesta concreta modalitat.

4) 'Ull !!!. Una de les reformes "estrella" és que, encara que en principi els coeficients reductors s'apliquen sobre la base reguladora resultant segons els anys cotitzats, si d'aquell càlcul resulta que la base reguladora és superior a l'import de la pensió màxima (per 2021 són 2.707 , 49 €), els coeficients reductors s'aplicaran sobre l'esmentada pensió màxima. S'excepciona a qui accedeixi des de la percepció, al menys durant 3 mesos, de el subsidi de desocupació, als quals s'aplica el "descompte" de la mateixa manera que als jubilats anticipadament de manera involuntària. No obstant això, aquesta nova penalització no seria d'aplicació fins 2024.01.01, i amb una transitorietat de 10 anys, em que s'aniran incrementant els percentatges de reducció. I s'estableix, una mena de clàusula de salvaguarda que permet les reduccions de l'anterior normativa si el treballador va extingir la seva relació laboral abans de 2022.01.01 o posteriorment a aquesta data, però per ets, etc ... anteriors també a aquest moment.

- S'estableixen nous incentius per a qui faci la jubilació "demorada", o sigui, per a qui, tenint en compte anys complets de retard, es jubili després de la seva edat ordinària de jubilació. I en concret:

1) Un percentatge addicional de el 4 per cent per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir l'edat i la de el fet causant de la pensió.

2) Una quantitat a preu fet per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir l'ordinària de jubilació i la de el fet causant de la pensió, la quantia vindrà determinada en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades.

3) Una combinació de les solucions anteriors en els termes que es determini per reglament.
En tot cas, la indemnització a preu fet és incompatible amb la jubilació activa, la parcial, la flexible i a qui accedeix des d'una situació "assimilada a la d'alta".

- Quant a la jubilació activa, ara s'exigeix ​​com a requisit nou que l'accés a la pensió sigui a almenys un any després d'haver complert l'edat de jubilació.

- Es manté, ara ja amb caràcter indefinit, la clàusula de "salvaguarda" de la DT 4t, apartat 5è LGSS, és a dir, la possibilitat, ja per pocs treballadors, de poder jubilar-se de acord amb la normativa anterior a la Llei 27 / 2011.

- S'estableix un complement per millora de les pensions de jubilació dels beneficiaris amb al menys 44 anys i 6 mesos de cotització que hagin accedit a la jubilació de manera anticipada "involuntària" entre el 0/01/2002 i el 31/12 / 2021. Serà l'INSS qui ho faci d'ofici, i sempre que la pensió hagués resultat superior d'aplicar-se els nous coeficients reductors d'aquesta nova llei -anem, jo ​​crec que ningú-.

- Sí, es deroga l'art. 211 LGSS, és a dir, el factor de sostenibilitat. Però, s'assenyala que, prèvia negociació en el marc de el diàleg social, s'establirà un mecanisme d'equitat intergeneracional que operarà a partir del 2027.

- Es dona una nova redacció a la DA10ª ET, que ara només permetrà clàusules convencionals d'extinció de el contracte de treball a partir dels 68 anys -caben algunes excepcions-, sempre que es tingui dret a el 100% de la pensió i s'estableixin polítiques actives d'ocupació, i en concret la contractació d'un treballador per temps indefinit a jornada completa. Es preveu el manteniment de les clàusules ja establertes durant 3 anys.

- Es preveu un termini de 6 mesos per crear l'Agència Estatal de l'Administració de la Seguretat Social, que ja estava anunciada en la llei 27/2011.

En fi, és aquesta una visió a ràpida de el Projecte, l'estudi definitiu i la comparació amb l'actual normativa, el deixem per a l'aprovació definitiva de la Llei, que s'indica entrarà en vigor el 2022.01.01.

- Establir la revaloració anual de les pensions contributives segons l'IPC mitjà del mes de novembre de l'any anterior, sense que un possible índex negatiu suposi cap reducció de la pensió. El mateix s'estableix per als pensionistes de classes passives.

- Exempció de les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses i els treballadors per compte d'altri per contingències comunes (també per desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional), excepte per incapacitat temporal, quan el treballador arribi a la seva edat de jubilació ordinària . S'entenen com a cotitzats a l'efecte d'accés i determinació de la quantia de les prestacions, sense que això suposi llavors un perjudici per al càlcul de la seva pensió futura. Sí cotitzen, per tant, per la contingència d'AT / EP.

- La mateixa exempció s'estableix per als treballadors autònoms.

- S'estableix un nou procediment per determinar que treballadors poden accedir a la jubilació anticipada per raó de la seva activitat, permetent que conjuntament sindicats i organitzacions empresarials puguin sol·licitar l'inici de el reconeixement dels col·lectius afectats per treballs amb sinistralitat, penositat, perillositat i toxicitat, acreditades mitjançant els estudis pertinents. S'inclou ara als treballadors autònoms. Ara bé, l'establiment de coeficients reductors de l'edat de jubilació només serà procedent quan no sigui possible la modificació de les condicions de treball. S'establirà una cotització addicional, l'anticipació de l'edat no pot ser inferior als 52 anys ... i tot queda pendent de desenvolupament reglamentari.

- Es crea un nou art. 206 bis LGSS en el qual roman la possibilitat de realitzar jubilació anticipada per discapacitat, bé per les dues vies ja existents, un la de les persones amb un 65% reconegut, l'altra amb un 45% i per malalties concretes. Caldrà veure el desenvolupament reglamentari, es rectificaran els reglaments existents ?. No es permet accedir a aquesta modalitat amb menys de 52 anys. En principi no observo cap novetat.

- Pel que fa a la jubilació anticipada forçosa o involuntària de l'art. 207 LGSS:

1) El servei social femení s'equipara a prestació social i servei militar dels homes per acreditar els 33 anys de cotització.

2) S'amplien els supòsits que donen accés a aquesta modalitat, i en concret, l'extinció de el contracte per voluntat del treballador per les causes previstes en els articles 40.1, 41.3 i 50 de el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. També en aquests supòsits, com en les extincions per causes objectives, s'ha d'acreditar o bé haver percebut la indemnització legal, o bé haver reclamat judicialment el seu abonament.

3) La reducció per anticipar l'edat ordinària de jubilació ja no serà per trimestres o fracció de la mateixa, sinó per mesos o fracció de mes que, en el moment de el fet causant, li falti al treballador per complir l'edat legal de jubilació. La reducció serà diferent segons un escalada d'anys cotitzats.

4) Els coeficients reductors s'apliquen sobre la base reguladora resultant segons els anys cotitzats, sense que pugui superar l'import de la pensió màxima establerta cada any reduïda en un 0,50% per trimestre o fracció en que s'anticipi la jubilació.

- Pel que fa a la jubilació anticipada voluntària de l'art. 208 LGSS:

1) També aquí el servei social femení s'equipara a prestació social i servei militar dels homes per acreditar els 35 anys de cotització.

2) També aquí la reducció per anticipar l'edat ordinària de jubilació ja no serà per trimestres o fracció de la mateixa, sinó per mesos o fracció de mes que, en el moment de el fet causant, li falti al treballador per complir l'edat legal de jubilació . La reducció serà diferent segons una escala d'anys cotitzats.

3) Qui percebi el subsidi d'atur per a majors de 52 anys, al menys durant tres mesos, li són aplicables els coeficients reductors previstos per a la jubilació anticipada per causes no imputables al treballador, sense perjudici de l'acompliment dels requisits d'aquesta concreta modalitat.

4) 'Ull !!!. Una de les reformes "estrella" és que, encara que en principi els coeficients reductors s'apliquen sobre la base reguladora resultant segons els anys cotitzats, si d'aquell càlcul resulta que la base reguladora és superior a l'import de la pensió màxima (per 2021 són 2.707 , 49 €), els coeficients reductors s'aplicaran sobre l'esmentada pensió màxima. S'excepciona a qui accedeixi des de la percepció, al menys durant 3 mesos, de el subsidi de desocupació, als quals s'aplica el "descompte" de la mateixa manera que als jubilats anticipadament de manera involuntària. No obstant això, aquesta nova penalització no seria d'aplicació fins 2024.01.01, i amb una transitorietat de 10 anys, em que s'aniran incrementant els percentatges de reducció. I s'estableix, una mena de clàusula de salvaguarda que permet les reduccions de l'anterior normativa si el treballador va extingir la seva relació laboral abans de 2022.01.01 o posteriorment a aquesta data, però per ets, etc ... anteriors també a aquest moment.

- S'estableixen nous incentius per a qui faci la jubilació "demorada", o sigui, per a qui, tenint en compte anys complets de retard, es jubili després de la seva edat ordinària de jubilació. I en concret:

1) Un percentatge addicional de el 4 per cent per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir l'edat i la de el fet causant de la pensió.

2) Una quantitat a preu fet per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir l'ordinària de jubilació i la de el fet causant de la pensió, la quantia vindrà determinada en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades.

3) Una combinació de les solucions anteriors en els termes que es determini per reglament.
En tot cas, la indemnització a preu fet és incompatible amb la jubilació activa, la parcial, la flexible i a qui accedeix des d'una situació "assimilada a la d'alta".

- Quant a la jubilació activa, ara s'exigeix ​​com a requisit nou que l'accés a la pensió sigui a almenys un any després d'haver complert l'edat de jubilació.

- Es manté, ara ja amb caràcter indefinit, la clàusula de "salvaguarda" de la DT 4t, apartat 5è LGSS, és a dir, la possibilitat, ja per pocs treballadors, de poder jubilar-se de acord amb la normativa anterior a la Llei 27 / 2011.

- S'estableix un complement per millora de les pensions de jubilació dels beneficiaris amb al menys 44 anys i 6 mesos de cotització que hagin accedit a la jubilació de manera anticipada "involuntària" entre el 0/01/2002 i el 31/12 / 2021. Serà l'INSS qui ho faci d'ofici, i sempre que la pensió hagués resultat superior d'aplicar-se els nous coeficients reductors d'aquesta nova llei -anem, jo ​​crec que ningú-.

- Sí, es deroga l'art. 211 LGSS, és a dir, el factor de sostenibilitat. Però, s'assenyala que, prèvia negociació en el marc de el diàleg social, s'establirà un mecanisme d'equitat intergeneracional que operarà a partir del 2027.

- Es dona una nova redacció a la DA10ª ET, que ara només permetrà clàusules convencionals d'extinció de el contracte de treball a partir dels 68 anys -caben algunes excepcions-, sempre que es tingui dret a el 100% de la pensió i s'estableixin polítiques actives d'ocupació, i en concret la contractació d'un treballador per temps indefinit a jornada completa. Es preveu el manteniment de les clàusules ja establertes durant 3 anys.

- Es preveu un termini de 6 mesos per crear l'Agència Estatal de l'Administració de la Seguretat Social, que ja estava anunciada en la llei 27/2011.

En fi, és aquesta una visió a ràpida de el Projecte, l'estudi definitiu i la comparació amb l'actual normativa, el deixem per a l'aprovació definitiva de la Llei, que s'indica entrarà en vigor el 2022.01.01.