Avís legal

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), COL·LECTIU RONDA SCCL manifesta que el domini www.cronda.coop és propietat de COL·LECTIU RONDA SCCL, amb CIF F-08638322, i amb domicili a c/ Trafalgar, 50-52, baixos, 08010 Barcelona (Barcelona) i correu electrònic info@cronda.coop.

Que COL·LECTIU RONDA SCCL consta inscrita al Registre de Cooperatives amb el número d'autorització BN-951.

COL·LECTIU RONDA SCCL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts per la llei, COL·LECTIU RONDA SCCL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de COL·LECTIU RONDA SCCL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió.

No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada entitat ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs  es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de COL·LECTIU RONDA SCCL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de COL·LECTIU RONDA SCCL o dels tercers degudament designats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de complir amb el respecte de la llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA, d’acord a l'exposat a l'apartat Propietat industrial i intel·lectual.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut del RGPD 2016/679 i la LOPDGDD 3/2018 de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de COL·LECTIU RONDA SCCL i seu social a Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona.

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de:

Contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Subscripció a La Circular: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de subscriptors, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de enviar-li informació dels nostres serveis o qüestions que considerem que poden ser del seu interès. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que no manifesti la seva voluntat de no rebre més correus.

Visites: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

Abonaments: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de abonats, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades en el temps en que es mantingui la relació contractual que ens vincula.

Registra’t a la sala de prensa: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa del servei.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona o en lopd@cronda.coop

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a lopd@cronda.coop

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat de COL·LECTIU RONDA SCCL, qui atorga determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l'autoria; que implica que es podrà utilitzar, explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre i quan es faci menció que COL·LECTIU RONDA SCCL és l'autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels mateixos ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es poden dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat d'ésser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a COL·LECTIU RONDA SCCL de les mateixes implicarà l'incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu immediat cessament i eliminació, podent exercitar les accions que considerin adients pel respecte a la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ésser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de COL·LECTIU RONDA SCCL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d'utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

COL·LECTIU RONDA SCCL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. COL·LECTIU RONDA SCCL poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l'usuari transfereix software d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.