Tribunal Suprem: el plus puntualitat i assistència no depèn de les hores treballades


El Tribunal Suprem ha estimat el recurs interposat per Col·lectiu Ronda en representació del sindicat SITAC i estableix que el complement de puntualitat i assistència percebut pels treballadors d’Ambulancias Domingo no es pot minorar a les persones en reducció de jornada per guarda legal.

..................................................................

El complement d’assistència i puntualitat contemplat al conveni col·lectiu del sector del transport sanitari «s’adquireix si no es falta a la feina i no s’arriba tard ni se surt abans de l’hora establerta» i, per tant, «es comprova fàcilment que [aquest complement] no depèn de cap forma del temps treballat, ni de la major o menor jornada realitzada per la persona treballadora».

Sobre la base d’aquest raonament, el Tribunal Suprem ha admès el recurs interposat pel sindicat SITAC, amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava la resolució prèvia del Jutjat Social Social 25 de Barcelona que condemnava Ambulancias Domingo a pagar íntegrament els plusos corresponents a «puntualitat i assistència» contemplats al conveni del transport de malalts i accidentats. Un complement salarial que fins ara, i de forma sistemàtica, l'empresa, com la majoria del sector, reduïa proporcionalment als treballadors en situació de reducció de jornada per guarda legal.

«No té justificació -afirma el Tribunal Suprem- que un complement que incentiva l'assistència i el compliment de l'horari es percebi en menor quantia pel fet de tenir una jornada reduïda [...] El que el complement exigeix és aquest compliment de la jornada i de l'horari, per la qual cosa no té sentit que la persona treballadora que hagi aconseguit aquest compliment de la seva jornada i del seu horari percebi el complement en una quantia inferior. La naturalesa del complement no està en funció del temps treballat, sinó del compliment puntual de la jornada de treball i de l'horari».

A banda de la interpretació que l’Alt Tribunal fa del text convencional per apreciar la inexistència de qualsevol condicionant que pogués justificar l’aplicació restrictiva que Ambulancias Domingo -una de les principals empreses del sector a Catalunya- ha vingut fent de l’esmentat precepte, el Tribunal Suprem també identifica en la conducta de l’empresa l’existència d’una pràctica indirectament discriminatòria per raó de gènere. En aquest sentit, la sentència assenyala que «l'evidència empírica acredita, encara avui, que són les dones les que majoritàriament exerceixen el dret a la reducció de jornada per guarda legal reconegut a l'article 37.6 ET. D'això cal inferir que la interpretació del complement convencional d'assistència i puntualitat en els casos de reducció de jornada per guarda legal té rellevància contemplada des de les normes sobre discriminació».

Transcendència més enllà del cas d’Ambulancias Domingo

Joaquim Español, advocat del Col·lectiu Ronda que ha assessorat l'agrupació sindical en aquest llarg procés judicial iniciat l’any 2017, valora «la transcendència que pot tenir aquesta sentència no tan sols pel conjunt de la plantilla d’Ambulancias Domingo i les persones que han vist injustificadament minorada la seva retribució pel fet d’exercir el seu dret a reduir la jornada per tenir cura de fills o familiars sinó al conjunt del sector del transport sanitari, on aquesta pràctica és recurrent i habitual per part de moltes altres empreses». A criteri de l’advocat, «el raonament aplicat pel Tribunal Suprem, com abans ho havia fet el Jutjat Social Social 25, i la invocació que fa tant a la necessitat d’evitar situacions de discriminació indirecta per raó de gènere com a l’obligació de protegir els preceptes constitucionals de protecció a la família i accés al dret a la conciliació són d’enorme interès, fins i tot, per a molts altres sectors on es donen amb freqüència situacions anàlogues»

..................................................................

El complement d’assistència i puntualitat contemplat al conveni col·lectiu del sector del transport sanitari «s’adquireix si no es falta a la feina i no s’arriba tard ni se surt abans de l’hora establerta» i, per tant, «es comprova fàcilment que [aquest complement] no depèn de cap forma del temps treballat, ni de la major o menor jornada realitzada per la persona treballadora».

Sobre la base d’aquest raonament, el Tribunal Suprem ha admès el recurs interposat pel sindicat SITAC, amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava la resolució prèvia del Jutjat Social Social 25 de Barcelona que condemnava Ambulancias Domingo a pagar íntegrament els plusos corresponents a «puntualitat i assistència» contemplats al conveni del transport de malalts i accidentats. Un complement salarial que fins ara, i de forma sistemàtica, l'empresa, com la majoria del sector, reduïa proporcionalment als treballadors en situació de reducció de jornada per guarda legal.

«No té justificació -afirma el Tribunal Suprem- que un complement que incentiva l'assistència i el compliment de l'horari es percebi en menor quantia pel fet de tenir una jornada reduïda [...] El que el complement exigeix és aquest compliment de la jornada i de l'horari, per la qual cosa no té sentit que la persona treballadora que hagi aconseguit aquest compliment de la seva jornada i del seu horari percebi el complement en una quantia inferior. La naturalesa del complement no està en funció del temps treballat, sinó del compliment puntual de la jornada de treball i de l'horari».

A banda de la interpretació que l’Alt Tribunal fa del text convencional per apreciar la inexistència de qualsevol condicionant que pogués justificar l’aplicació restrictiva que Ambulancias Domingo -una de les principals empreses del sector a Catalunya- ha vingut fent de l’esmentat precepte, el Tribunal Suprem també identifica en la conducta de l’empresa l’existència d’una pràctica indirectament discriminatòria per raó de gènere. En aquest sentit, la sentència assenyala que «l'evidència empírica acredita, encara avui, que són les dones les que majoritàriament exerceixen el dret a la reducció de jornada per guarda legal reconegut a l'article 37.6 ET. D'això cal inferir que la interpretació del complement convencional d'assistència i puntualitat en els casos de reducció de jornada per guarda legal té rellevància contemplada des de les normes sobre discriminació».

Transcendència més enllà del cas d’Ambulancias Domingo

Joaquim Español, advocat del Col·lectiu Ronda que ha assessorat l'agrupació sindical en aquest llarg procés judicial iniciat l’any 2017, valora «la transcendència que pot tenir aquesta sentència no tan sols pel conjunt de la plantilla d’Ambulancias Domingo i les persones que han vist injustificadament minorada la seva retribució pel fet d’exercir el seu dret a reduir la jornada per tenir cura de fills o familiars sinó al conjunt del sector del transport sanitari, on aquesta pràctica és recurrent i habitual per part de moltes altres empreses». A criteri de l’advocat, «el raonament aplicat pel Tribunal Suprem, com abans ho havia fet el Jutjat Social Social 25, i la invocació que fa tant a la necessitat d’evitar situacions de discriminació indirecta per raó de gènere com a l’obligació de protegir els preceptes constitucionals de protecció a la família i accés al dret a la conciliació són d’enorme interès, fins i tot, per a molts altres sectors on es donen amb freqüència situacions anàlogues»