El Suprem obre la porta a reclamar la devolució de l’IRPF dels jubilats de banca


El Tribunal Suprem (TS) es pronuncia per primera vegada sobre la reducció de la tributació de la pensió de jubilació pels empleats que van estar cotitzant a la mutualitat de la banca amb anterioritat a 1979. En la sentència, de finals de febrer de 2023, el Suprem avala que aquests jubilats de la banca poden sol·licitar la devolució de part de la tributació de la seva pensió, que va tributar al 100% a l’IRPF quan hauria d’haver-se beneficiat d’una deducció.

....................................................

Gravació de la sessió informativa oferta per l'advocada Laia Manté el 17 d'abril de 2023.

....................................................

Una mica més de seguretat per reclamar

Des de Col·lectiu Ronda, fa temps que demanem que les persones que amb anterioritat a la creació de la Seguretat Social (l’any 1967, com a sistema de protecció social) i de l'Impost de la Renda l’any 1979 estaven cotitzant en mutualitats han de veure ajustada la tributació de la prestació de jubilació que perceben, atès que les cotitzacions que es feien abans de l’1 de gener de 1979 a les mutualitats i institucions de previsió social -i que s’han tingut en compte per calcular l’actual pensió- no eren deduïbles.

Per primer vegada comptem amb una sentència del Suprem que unifica criteri i dona una mica de seguretat en aquest tema. Una sentència que reconeix doncs que aquestes persones que van cotitzar en una mutualitat i no van poder deduir part de les aportacions tenen dret a aplicar la Disposició Transitòria 2ª de la Llei del IRPF que preveu la reducció en un 25% de la tributació de la prestació.

Fins a data d’avui, però, la interpretació d’Hisenda i dels Tribunals Econòmics Administratius Regionals (TEAR) ha estat la contrària, i ha calgut arribar a la la via judicial per reconèixer aquest dret, com ho han fet alguns Tribunals Superiors de Justícia de València, de Barcelona o d'Extremadura (aquest darrer, el que primer ha arribat fins al Suprem). La pronunciació del Suprem obre la porta a un canvi de criteri i esperem que faci més àgils i fàcils els tràmits d’aquestes reclamacions davant l’Administració, sense haver d’arribar a la via judicial.

Però que ha reconegut el Suprem exactament?

Amb anterioritat a l'any 1979 no existia un impost semblant al de la Renda. Això feia que les prestacions percebudes de les mutualitats i de la Seguretat Social no tributessin i per tant les aportacions que s'hi feien no fossin deduïbles. Es quan es crea l'Impost de la Renda que s'estableix el sistema de diferiment actual consistent en que les cotitzacions de mutualitats i de seguretat social es dedueixin i que quan arriba el moment de percebre la prestació, aquesta tributi.

Durant la creació de l'Impost de la Renda no es van estipular règims transitoris i això va fer que totes les persones que estaven cotitzant en mutualitats (que anaven desapareixent per ser integrades dins la Seguretat Social) veiessin com se’ls canviaven les regles del joc. Estaven cotitzant per unes prestacions que no havien de tributar i en el moment de crear-se l'IRPF passen a tributar. Aquesta falta de previsió transitòria es va esmenar a posteriori creant el que avui és la Disposició Transitòria 2ª. I si bé aquesta disposició està pensada més per el cobrament de prestacions que encara romanguin en mutualitats (per exemple quan han passat a ser voluntàries o complementàries al règim de la seguretat social) en la sentència del Suprem es diu que també és aplicable a la prestació de jubilació que es cobri de la Seguretat Social, quan aquesta ha recollit les cotitzacions i drets adquirits dels antics sistemes mutuals. Així, considera aplicable aquesta Disposició que preveu una reducció del 25% de la tributació de la prestació quan no es pugui determinar quines aportacions que es van fer a la mutualitat.

Com es fa el càlcul?

El que ha validat el TS i que ja s’aplica en altres casos és que per el càlcul cal agafar tota la vida laboral de la persona i mirar el percentatge de dies anteriors a l’1 de gener de 1979 i sobre aquest percentatge aplicar la proporció del 25%, que ens indicarà el percentatge de la prestació de jubilació que quedarà exempt.

Un exemple: Una persona amb una vida laboral de 18.000 dies que va començar a treballar l’01/01/1970. Fins el 31/12/1978 hi ha 3.286 dies que respecte la vida laboral total representen un 18,26%. Apliquem ara el 25% previst a la Disposició Transitòria 2ª i dona com a resultat que el 4,56 % de la pensió de jubilació anualment estarà exempta de tributar. Així si la pensió és de 30.000 € bruts anuals, 1.369,16 estaran exempts que si estem tributant a un tipus mitjà del 20% pot suposar una devolució anual de 273 €.

Què passa si es tenen cotitzacions anteriors a 1967?

Doncs en aquest cas Hisenda interpreta que les cotitzacions fins a 01/01/1967 estan exemptes al 100% (sense aplicar la Disposició Transitòria 2ª que implica reduir només el 25%) i per tant caldrà calcular dos trams: des de la incorporació fins a 01/01/1967 que el 100% d’aquest períodes estarà exempt i un segon tram des d’aquesta data fins a 31/12/1978 que només ho estarà al 25%. Determinem per tant el % de la vida laboral anterior a 01/01/1967 i el sumem al % de dies que corresponen de 01/01/1967 a 01/01/1979 (que son 4.383 dies) reduït en un 75% i amb això tindrem el % a aplicar a la pensió de jubilació anualment cobrada.

Com es pot gestionar aquesta devolució d’IRPF? Us podem ajudar!

Per desgràcia com que es tracta d'un tema fiscal la Seguretat Social no fa cap tipus d'ajust a les retencions ni a les dades fiscals. Així doncs, el que cal fer és una primera reclamació a Hisenda (si no s'ha fet) dient que es té el dret a aquesta reducció, i un cop obtinguda la primera resolució que determini el % aplicable caldrà procedir a la reclamació cada any un cop feta la declaració de renda.

Podeu fer aquesta primera reclamació amb nosaltres a través de pensionsirpf.cronda.coop, on us indiquem els honoraris i documentació necessària.

Cal tenir en compte que el 30 de juny de 2023 prescriu l'exercici 2018 per la qual cosa abans d'aquesta data s'hauria de fer la reclamació corresponent a dit exercici. Es poden fer també els darrers 4 exercicis de manera acumulada si encara no s’ha iniciat cap reclamació.

Aquest criteri pot millorar?

Des de Col·lectiu Ronda defensem que si el període fins a gener de 1967 està el 100% exempt (i no se li aplica la Disposició Transitòria 2a ) també caldria aplicar aquest percentatge i no el 25% fins a gener de 1979. Però de moment només ho avala una sentència del Tribunal Superior de Justícia i caldrà veure com prospera. De totes maneres que el Suprem hagi assentat aquest primer criteri facilita enormement les reclamacions amb Hisenda, com a mínim d’aquesta primera part reconeguda.

I si ja es té una reclamació en marxa?

Cal esperar que poc a poc totes les instàncies (Hisenda i el TEARC) acabin acceptant i aplicant aquest criteri i que no faci falta anar per la via judicial per obtenir el reconeixement d'aquest dret.

Els exercicis reclamats si ja estan resolts i no s’ha continuat la reclamació no es poden tornar a iniciar (tot i que sempre es pot intentar) però per la resta d'exercicis i pels futurs si que es pot reprendre la reclamació .

Se’n poden beneficiar persones que han cotitzat a altres mutualitats?

Entenem que aquesta interpretació del Suprem es pot fer extensiva a altres col·lectius i mutualitats, sobretot les que van ser dissoltes a 31/12/1978. També cal destacar que s’ha reconegut el dret a aplicar aquesta reducció, per exemple, als jubilats de Telefònica fins al 31/12/1999 que és quan es va dissoldre la seva mutualitat o als jubilats d’Enher fins a 31/12/1994. Cal per tant analitzar cas per cas i també mirar, en el cas que els drets generats en un sistema de previsió específic s’hagi convertit en un Pla de Pensions, si també hi ha dret a aplicar-se la reducció prevista a l’esmentada Disposició Transitòria Segona.

....................................................

Gravació de la sessió informativa oferta per l'advocada Laia Manté el 17 d'abril de 2023.

....................................................

Una mica més de seguretat per reclamar

Des de Col·lectiu Ronda, fa temps que demanem que les persones que amb anterioritat a la creació de la Seguretat Social (l’any 1967, com a sistema de protecció social) i de l'Impost de la Renda l’any 1979 estaven cotitzant en mutualitats han de veure ajustada la tributació de la prestació de jubilació que perceben, atès que les cotitzacions que es feien abans de l’1 de gener de 1979 a les mutualitats i institucions de previsió social -i que s’han tingut en compte per calcular l’actual pensió- no eren deduïbles.

Per primer vegada comptem amb una sentència del Suprem que unifica criteri i dona una mica de seguretat en aquest tema. Una sentència que reconeix doncs que aquestes persones que van cotitzar en una mutualitat i no van poder deduir part de les aportacions tenen dret a aplicar la Disposició Transitòria 2ª de la Llei del IRPF que preveu la reducció en un 25% de la tributació de la prestació.

Fins a data d’avui, però, la interpretació d’Hisenda i dels Tribunals Econòmics Administratius Regionals (TEAR) ha estat la contrària, i ha calgut arribar a la la via judicial per reconèixer aquest dret, com ho han fet alguns Tribunals Superiors de Justícia de València, de Barcelona o d'Extremadura (aquest darrer, el que primer ha arribat fins al Suprem). La pronunciació del Suprem obre la porta a un canvi de criteri i esperem que faci més àgils i fàcils els tràmits d’aquestes reclamacions davant l’Administració, sense haver d’arribar a la via judicial.

Però que ha reconegut el Suprem exactament?

Amb anterioritat a l'any 1979 no existia un impost semblant al de la Renda. Això feia que les prestacions percebudes de les mutualitats i de la Seguretat Social no tributessin i per tant les aportacions que s'hi feien no fossin deduïbles. Es quan es crea l'Impost de la Renda que s'estableix el sistema de diferiment actual consistent en que les cotitzacions de mutualitats i de seguretat social es dedueixin i que quan arriba el moment de percebre la prestació, aquesta tributi.

Durant la creació de l'Impost de la Renda no es van estipular règims transitoris i això va fer que totes les persones que estaven cotitzant en mutualitats (que anaven desapareixent per ser integrades dins la Seguretat Social) veiessin com se’ls canviaven les regles del joc. Estaven cotitzant per unes prestacions que no havien de tributar i en el moment de crear-se l'IRPF passen a tributar. Aquesta falta de previsió transitòria es va esmenar a posteriori creant el que avui és la Disposició Transitòria 2ª. I si bé aquesta disposició està pensada més per el cobrament de prestacions que encara romanguin en mutualitats (per exemple quan han passat a ser voluntàries o complementàries al règim de la seguretat social) en la sentència del Suprem es diu que també és aplicable a la prestació de jubilació que es cobri de la Seguretat Social, quan aquesta ha recollit les cotitzacions i drets adquirits dels antics sistemes mutuals. Així, considera aplicable aquesta Disposició que preveu una reducció del 25% de la tributació de la prestació quan no es pugui determinar quines aportacions que es van fer a la mutualitat.

Com es fa el càlcul?

El que ha validat el TS i que ja s’aplica en altres casos és que per el càlcul cal agafar tota la vida laboral de la persona i mirar el percentatge de dies anteriors a l’1 de gener de 1979 i sobre aquest percentatge aplicar la proporció del 25%, que ens indicarà el percentatge de la prestació de jubilació que quedarà exempt.

Un exemple: Una persona amb una vida laboral de 18.000 dies que va començar a treballar l’01/01/1970. Fins el 31/12/1978 hi ha 3.286 dies que respecte la vida laboral total representen un 18,26%. Apliquem ara el 25% previst a la Disposició Transitòria 2ª i dona com a resultat que el 4,56 % de la pensió de jubilació anualment estarà exempta de tributar. Així si la pensió és de 30.000 € bruts anuals, 1.369,16 estaran exempts que si estem tributant a un tipus mitjà del 20% pot suposar una devolució anual de 273 €.

Què passa si es tenen cotitzacions anteriors a 1967?

Doncs en aquest cas Hisenda interpreta que les cotitzacions fins a 01/01/1967 estan exemptes al 100% (sense aplicar la Disposició Transitòria 2ª que implica reduir només el 25%) i per tant caldrà calcular dos trams: des de la incorporació fins a 01/01/1967 que el 100% d’aquest períodes estarà exempt i un segon tram des d’aquesta data fins a 31/12/1978 que només ho estarà al 25%. Determinem per tant el % de la vida laboral anterior a 01/01/1967 i el sumem al % de dies que corresponen de 01/01/1967 a 01/01/1979 (que son 4.383 dies) reduït en un 75% i amb això tindrem el % a aplicar a la pensió de jubilació anualment cobrada.

Com es pot gestionar aquesta devolució d’IRPF? Us podem ajudar!

Per desgràcia com que es tracta d'un tema fiscal la Seguretat Social no fa cap tipus d'ajust a les retencions ni a les dades fiscals. Així doncs, el que cal fer és una primera reclamació a Hisenda (si no s'ha fet) dient que es té el dret a aquesta reducció, i un cop obtinguda la primera resolució que determini el % aplicable caldrà procedir a la reclamació cada any un cop feta la declaració de renda.

Podeu fer aquesta primera reclamació amb nosaltres a través de pensionsirpf.cronda.coop, on us indiquem els honoraris i documentació necessària.

Cal tenir en compte que el 30 de juny de 2023 prescriu l'exercici 2018 per la qual cosa abans d'aquesta data s'hauria de fer la reclamació corresponent a dit exercici. Es poden fer també els darrers 4 exercicis de manera acumulada si encara no s’ha iniciat cap reclamació.

Aquest criteri pot millorar?

Des de Col·lectiu Ronda defensem que si el període fins a gener de 1967 està el 100% exempt (i no se li aplica la Disposició Transitòria 2a ) també caldria aplicar aquest percentatge i no el 25% fins a gener de 1979. Però de moment només ho avala una sentència del Tribunal Superior de Justícia i caldrà veure com prospera. De totes maneres que el Suprem hagi assentat aquest primer criteri facilita enormement les reclamacions amb Hisenda, com a mínim d’aquesta primera part reconeguda.

I si ja es té una reclamació en marxa?

Cal esperar que poc a poc totes les instàncies (Hisenda i el TEARC) acabin acceptant i aplicant aquest criteri i que no faci falta anar per la via judicial per obtenir el reconeixement d'aquest dret.

Els exercicis reclamats si ja estan resolts i no s’ha continuat la reclamació no es poden tornar a iniciar (tot i que sempre es pot intentar) però per la resta d'exercicis i pels futurs si que es pot reprendre la reclamació .

Se’n poden beneficiar persones que han cotitzat a altres mutualitats?

Entenem que aquesta interpretació del Suprem es pot fer extensiva a altres col·lectius i mutualitats, sobretot les que van ser dissoltes a 31/12/1978. També cal destacar que s’ha reconegut el dret a aplicar aquesta reducció, per exemple, als jubilats de Telefònica fins al 31/12/1999 que és quan es va dissoldre la seva mutualitat o als jubilats d’Enher fins a 31/12/1994. Cal per tant analitzar cas per cas i també mirar, en el cas que els drets generats en un sistema de previsió específic s’hagi convertit en un Pla de Pensions, si també hi ha dret a aplicar-se la reducció prevista a l’esmentada Disposició Transitòria Segona.