Dret de família: nou procediment especial


El Reial Decret-Llei 16/2020, de 28 d'abril, regula un nou procediment especial que s'aplicarà mentre duri l'estat d'alarma i fins a 3 mesos despés de la seva finalització per resoldre determinades qüestions relacionades amb el règim de custòdia dels menors i el repartiment de càrregues econòmiques en l’àmbit del Dret de Família (separacions, divorcis, mesures paternofilials)

La demanda que principiarà el nou procediment especial i sumari en matèria de família adoptarà la forma pròpia del judici ordinari, i es preveu la celebració d'una vista dins del termini dels 10 dies hàbils immediatament posteriors a la data d'admissió de la demanda, període durant el qual serà possible assolir acords entre les parts que hauran de ser convalidats judicialment per preservar l'interès dels menors que pugui haver-hi implicats.

Aquesta modalitat procedimental estarà limitada a les demandes que tinguin per objecte:

  • 1) Restablir l'equilibri del règim de visites o de custòdia compartida en aquells casos en què, com a conseqüència de les mesures adoptades per prevenir i combatre l'afectació de la Covid-19, un dels progenitors no hagi pogut atendre les seves obligacions en aquest àmbit.

La resolució de les demandes interposades per aquesta raó poden incloure, si el tribunal ho considera necessari, audiència reservada amb els fills i filles menors de 12 anys i, en tot cas, amb els menors que superin aquesta edat.

  • 2) Revisar les mesures establertes en matèria de càrregues del matrimoni, pensions econòmiques entre cònjuges i d'aliments reconegudes als fills quan, derivat de les conseqüències de l'actual estat d'alarma sanitària, hagin variat substancialment les circumstàncies econòmiques dels progenitors.
  • 3) Establiment o revisió de l'obligació d'oferir una pensió d'aliments als fills menors per part d'un dels cònjuges derivada del mateix supòsit d'alteració de la situació econòmica dels progenitors esmentada al punt anterior.

En aquests dos darrers casos, els corresponents als punts 2 i 3, la variació en la situació i les possibilitats econòmiques s'acreditarà documentalment amb el certificat expedit per l'entitat gestora de la prestació per desocupació o, en el cas dels treballadors per compte propi, certificant el cessament de l'activitat econòmica o la disminució dràstica d'ingressos.

Quan la demanda tingui per objecte la revisió de mesures acordades prèviament mitjançant resolució judicial, ja sigui en matèria de custòdia, visites, règim econòmic o pensions, el jutjat competent per resoldre-la serà el mateix que en el seu moment va dictar la sentència que establia els termes fins ara vigents que es pretenen modificar.

Celebrada la vista i aportada la documentació requerida, el jutjat dictarà la seva sentència o auto de forma oral o per escrit dins del termini de 3 dies hàbils. Si les parts expressen la voluntat de no presentar recurs contra la decisió del jutjat, aquesta adquirirà fermesa de forma immediata. En sentit contrari, si alguna de les parts vol interposar recurs contra la sentència, podrà fer-ho en els terminis legalment establerts prenent en consideració que el còmput d'aquest termini només s'iniciarà quan la resolució estigui degudament redactada i notificada.

La demanda que principiarà el nou procediment especial i sumari en matèria de família adoptarà la forma pròpia del judici ordinari, i es preveu la celebració d'una vista dins del termini dels 10 dies hàbils immediatament posteriors a la data d'admissió de la demanda, període durant el qual serà possible assolir acords entre les parts que hauran de ser convalidats judicialment per preservar l'interès dels menors que pugui haver-hi implicats.

Aquesta modalitat procedimental estarà limitada a les demandes que tinguin per objecte:

  • 1) Restablir l'equilibri del règim de visites o de custòdia compartida en aquells casos en què, com a conseqüència de les mesures adoptades per prevenir i combatre l'afectació de la Covid-19, un dels progenitors no hagi pogut atendre les seves obligacions en aquest àmbit.

La resolució de les demandes interposades per aquesta raó poden incloure, si el tribunal ho considera necessari, audiència reservada amb els fills i filles menors de 12 anys i, en tot cas, amb els menors que superin aquesta edat.

  • 2) Revisar les mesures establertes en matèria de càrregues del matrimoni, pensions econòmiques entre cònjuges i d'aliments reconegudes als fills quan, derivat de les conseqüències de l'actual estat d'alarma sanitària, hagin variat substancialment les circumstàncies econòmiques dels progenitors.
  • 3) Establiment o revisió de l'obligació d'oferir una pensió d'aliments als fills menors per part d'un dels cònjuges derivada del mateix supòsit d'alteració de la situació econòmica dels progenitors esmentada al punt anterior.

En aquests dos darrers casos, els corresponents als punts 2 i 3, la variació en la situació i les possibilitats econòmiques s'acreditarà documentalment amb el certificat expedit per l'entitat gestora de la prestació per desocupació o, en el cas dels treballadors per compte propi, certificant el cessament de l'activitat econòmica o la disminució dràstica d'ingressos.

Quan la demanda tingui per objecte la revisió de mesures acordades prèviament mitjançant resolució judicial, ja sigui en matèria de custòdia, visites, règim econòmic o pensions, el jutjat competent per resoldre-la serà el mateix que en el seu moment va dictar la sentència que establia els termes fins ara vigents que es pretenen modificar.

Celebrada la vista i aportada la documentació requerida, el jutjat dictarà la seva sentència o auto de forma oral o per escrit dins del termini de 3 dies hàbils. Si les parts expressen la voluntat de no presentar recurs contra la decisió del jutjat, aquesta adquirirà fermesa de forma immediata. En sentit contrari, si alguna de les parts vol interposar recurs contra la sentència, podrà fer-ho en els terminis legalment establerts prenent en consideració que el còmput d'aquest termini només s'iniciarà quan la resolució estigui degudament redactada i notificada.