45% de discapacitat: modificació de l'accés a la jubilació anticipada


El recent Reial Decret 370/2023, de 16 de maig, introdueix importants canvis en la regulació de l'accés anticipat a la jubilació per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%. No obstant això, és important tenir cura, ja que algunes de les informacions al respecte poden resultar errònies...

......................................

Com hem mencionat, el Reial Decret 370/2023 modifica de forma substancial l'accés a la jubilació de les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 45%. Algunes de les mesures aprovades (en vigor a partir del pròxim 30 de juny) flexibilitzen els requisits i poden facilitar aquest accés, encara que potser no tant com alguns articles publicats a la premsa semblen donar a entendre. En qualsevol cas, és necessari reconèixer que, juntament amb mesures que indiscutiblement suposen un avanç en el reconeixement de les dificultats que pateixen les persones amb percentatges elevats de discapacitat per a integrar-se en el món laboral i accedir a la pensió de jubilació, encara persisteixen moltes de les dificultats que hem denunciat en el passat.

Quin article s'ha modificat?

La principal modificació fa referència a l'article 1 del RD 1851/2009, el qual establia els criteris per a l'accés a la jubilació anticipada de persones amb discapacitat. Anteriorment, s'exigia acreditar que "al llarg de la seva vida laboral, han treballat un temps efectiu equivalent, com a mínim, al període mínim de cotització que s'exigeix per poder accedir a la pensió de jubilació, afectats per alguna de les discapacitats enumerades a l'article següent i que hagin determinat durant tot aquest temps un grau de discapacitat igual o superior al 45 per cent".

En resum, les persones que desitjaven accedir anticipadament a la jubilació havien de demostrar haver treballat i cotitzat durant un mínim de 15 anys amb un reconeixement oficial d'una discapacitat d'almenys el 45%.

Aquest text ha estat modificat i el nou RD 370/2023 estableix que podran accedir anticipadament a la jubilació aquells que "acreditin que, al llarg de la seva vida laboral, han treballat un temps efectiu equivalent, com a mínim, al període mínim de cotització que s'exigeix per poder accedir a la pensió de jubilació, estant afectats durant aquest temps per alguna de les patologies generadores de discapacitat enumerades a l'annex i dins d'aquest període durant almenys cinc anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 45 per cent , motivat per les mateixes patologies en els termes previstos a l'article 5.3".

El canvi és important. Anteriorment, es requerien haver treballat i cotitzat afectats per una discapacitat d'almenys el 45% durant 15 anys. Amb la nova redacció, el temps mínim de cotització continua sent de 15 anys, però ara només s'exigeix que d'aquests 15 anys, un mínim de 5 hagin estat amb aquest grau de discapacitat reconegut.

"Algunes de les patologies generadores de discapacitat enumerades a l'annex"

Aquesta frase és d'una gran importància. La nova regulació no modifica el requisit que ja existia anteriorment que el 45% de grau de discapacitat no pot ser causat per cap malaltia o lesió, sinó únicament per les patologies recollides a l'Annex de la pròpia norma. Un llistat que podeu consultar aquí i que s'ha mantingut inalterat respecte a la regulació anterior.

Les patologies llistades són, en la seva immensa majoria, molt greus i amb una capacitat invalidant elevada. Això, evidentment, limita molt els efectes de la mesura, ja que les persones que les pateixen difícilment estaran en disposició d'accedir a la jubilació, ja sigui perquè és més probable que hagin causat abans una discapacitat permanent o perquè, desgraciadament, la seva esperança de vida no permet accedir a l'edat mínima de jubilació.

Acreditar la discapacitat

Tal com ja succeïa, el RD 370/2023 exigeix acreditació oficial (IMSERSO o organisme autonòmic competent) de la malaltia inclosa en el llistat i del grau de discapacitat, així com del moment d'inici o de manifestació de la patologia. No obstant això, incorpora una novetat en el capítol de l'acreditació que no només no facilita l'accés a la jubilació anticipada, sinó que pot arribar a dificultar-ho. El 45% de discapacitat no ha d'estar necessàriament causat per una única malaltia. Pot ser el resultat de sumar diferents percentatges de discapacitat amb diferent causa. Ara bé, per permetre l'accés a la jubilació anticipada, la persona ha d'acreditar que alguna de les malalties recollides a l'annex implica una discapacitat d'almenys el 33%. És a dir, el 45% es pot obtenir sumant graus de discapacitat sempre i quan el 33% correspongui a una patologia del llistat. I això suposa un criteri més restrictiu que l'establert pel Tribunal Suprem en la seva interpretació de la normativa anterior, ja que l'Alt Tribunal va concloure que per accedir anticipadament a la jubilació n'hi basta amb acreditar un 45% de discapacitat i patir alguna de les malalties incloses a l'annex, però sense exigir que aquesta sigui causant d'un percentatge mínim de discapacitat.

Avanç incomplet

Aquest seria el resum del que aporta la nova regulació a l'hora de facilitar l'accés a edat primerenca (56 anys) a la jubilació per a les persones treballadores que pateixen discapacitat. És un avanç, ja que es reconeix i es corregeix parcialment la dificultat d'acreditar 15 anys de cotització amb una discapacitat igual o superior al 45% per a reduir-la a 15 anys de cotització, dels quals només 5 han de ser amb aquest percentatge. No obstant això, hi ha moltes mancances a l'hora d'introduir les modificacions que podrien haver facilitat d'una manera més efectiva que les persones amb la seva capacitat laboral reduïda per una malaltia puguin jubilar-se anticipadament. La realitat és que accedir amb antelació a la jubilació per causa de discapacitat sempre ha estat complicat i, després de l'aprovació del RD 370/2023, creiem que continuarà sent-ho.

......................................

Com hem mencionat, el Reial Decret 370/2023 modifica de forma substancial l'accés a la jubilació de les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 45%. Algunes de les mesures aprovades (en vigor a partir del pròxim 30 de juny) flexibilitzen els requisits i poden facilitar aquest accés, encara que potser no tant com alguns articles publicats a la premsa semblen donar a entendre. En qualsevol cas, és necessari reconèixer que, juntament amb mesures que indiscutiblement suposen un avanç en el reconeixement de les dificultats que pateixen les persones amb percentatges elevats de discapacitat per a integrar-se en el món laboral i accedir a la pensió de jubilació, encara persisteixen moltes de les dificultats que hem denunciat en el passat.

Quin article s'ha modificat?

La principal modificació fa referència a l'article 1 del RD 1851/2009, el qual establia els criteris per a l'accés a la jubilació anticipada de persones amb discapacitat. Anteriorment, s'exigia acreditar que "al llarg de la seva vida laboral, han treballat un temps efectiu equivalent, com a mínim, al període mínim de cotització que s'exigeix per poder accedir a la pensió de jubilació, afectats per alguna de les discapacitats enumerades a l'article següent i que hagin determinat durant tot aquest temps un grau de discapacitat igual o superior al 45 per cent".

En resum, les persones que desitjaven accedir anticipadament a la jubilació havien de demostrar haver treballat i cotitzat durant un mínim de 15 anys amb un reconeixement oficial d'una discapacitat d'almenys el 45%.

Aquest text ha estat modificat i el nou RD 370/2023 estableix que podran accedir anticipadament a la jubilació aquells que "acreditin que, al llarg de la seva vida laboral, han treballat un temps efectiu equivalent, com a mínim, al període mínim de cotització que s'exigeix per poder accedir a la pensió de jubilació, estant afectats durant aquest temps per alguna de les patologies generadores de discapacitat enumerades a l'annex i dins d'aquest període durant almenys cinc anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 45 per cent , motivat per les mateixes patologies en els termes previstos a l'article 5.3".

El canvi és important. Anteriorment, es requerien haver treballat i cotitzat afectats per una discapacitat d'almenys el 45% durant 15 anys. Amb la nova redacció, el temps mínim de cotització continua sent de 15 anys, però ara només s'exigeix que d'aquests 15 anys, un mínim de 5 hagin estat amb aquest grau de discapacitat reconegut.

"Algunes de les patologies generadores de discapacitat enumerades a l'annex"

Aquesta frase és d'una gran importància. La nova regulació no modifica el requisit que ja existia anteriorment que el 45% de grau de discapacitat no pot ser causat per cap malaltia o lesió, sinó únicament per les patologies recollides a l'Annex de la pròpia norma. Un llistat que podeu consultar aquí i que s'ha mantingut inalterat respecte a la regulació anterior.

Les patologies llistades són, en la seva immensa majoria, molt greus i amb una capacitat invalidant elevada. Això, evidentment, limita molt els efectes de la mesura, ja que les persones que les pateixen difícilment estaran en disposició d'accedir a la jubilació, ja sigui perquè és més probable que hagin causat abans una discapacitat permanent o perquè, desgraciadament, la seva esperança de vida no permet accedir a l'edat mínima de jubilació.

Acreditar la discapacitat

Tal com ja succeïa, el RD 370/2023 exigeix acreditació oficial (IMSERSO o organisme autonòmic competent) de la malaltia inclosa en el llistat i del grau de discapacitat, així com del moment d'inici o de manifestació de la patologia. No obstant això, incorpora una novetat en el capítol de l'acreditació que no només no facilita l'accés a la jubilació anticipada, sinó que pot arribar a dificultar-ho. El 45% de discapacitat no ha d'estar necessàriament causat per una única malaltia. Pot ser el resultat de sumar diferents percentatges de discapacitat amb diferent causa. Ara bé, per permetre l'accés a la jubilació anticipada, la persona ha d'acreditar que alguna de les malalties recollides a l'annex implica una discapacitat d'almenys el 33%. És a dir, el 45% es pot obtenir sumant graus de discapacitat sempre i quan el 33% correspongui a una patologia del llistat. I això suposa un criteri més restrictiu que l'establert pel Tribunal Suprem en la seva interpretació de la normativa anterior, ja que l'Alt Tribunal va concloure que per accedir anticipadament a la jubilació n'hi basta amb acreditar un 45% de discapacitat i patir alguna de les malalties incloses a l'annex, però sense exigir que aquesta sigui causant d'un percentatge mínim de discapacitat.

Avanç incomplet

Aquest seria el resum del que aporta la nova regulació a l'hora de facilitar l'accés a edat primerenca (56 anys) a la jubilació per a les persones treballadores que pateixen discapacitat. És un avanç, ja que es reconeix i es corregeix parcialment la dificultat d'acreditar 15 anys de cotització amb una discapacitat igual o superior al 45% per a reduir-la a 15 anys de cotització, dels quals només 5 han de ser amb aquest percentatge. No obstant això, hi ha moltes mancances a l'hora d'introduir les modificacions que podrien haver facilitat d'una manera més efectiva que les persones amb la seva capacitat laboral reduïda per una malaltia puguin jubilar-se anticipadament. La realitat és que accedir amb antelació a la jubilació per causa de discapacitat sempre ha estat complicat i, després de l'aprovació del RD 370/2023, creiem que continuarà sent-ho.