Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge i règim dels contractes d’arrendament celebrats anteriorment


Les mesures incorporades al nostre ordenament jurídic per la nova Llei pel dret a l’Habitatge només són d’aplicació als contractes de lloguer subscrits a partir de la data d’entrada en vigor de la norma. Ara bé, pels contractes anteriors es mantenen les mesures extraordinàries de control i actualització anual de la renda

......................................

L’aprovació de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel Dret a l’habitatge, que va entrar en vigor el dia 26 de maig, ha estat molt esperada per moltes persones i col·lectius que defensen el dret a l’habitatge amb l’esperança que contribuís a fer efectiu el dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat, reconegut constitucionalment a l’article 47, així com a importants declaracions internacionals com ara la Declaració Universal de Drets Humans o el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i en recents resolucions del Parlament Europeu.

La Llei pel Dret a l’Habitatge incorpora mesures de contenció de preus en la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge, modificant la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans. Ara bé, aquestes mesures només son aplicables als contractes d’arrendament subscrits a partir de l’entrada en vigor de la Llei.

Per tant, què passa amb els contracte d’arrendament celebrats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei pel Dret a l’Habitatge?

La Disposició Transitòria Quarta estableix que els contractes d’arrendament sotmesos a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, celebrats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei, continuaran regint-se per allò establert en el règim jurídic que li és aplicable, és a dir, que no se’ls hi apliquen les mesures previstes a la nova llei.

Aquesta possibilitat té una excepció, que ambdues parts acordin voluntàriament la subjecció al nou règim jurídic.

Tanmateix, als contractes d’arrendament celebrats abans de l’entrada en vigor de la Llei pel Dret a l’Habitatge se’ls aplicaran les mesures extraordinàries vigents, tal com la recollida a l’article 46 del Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna.

L’esmentat article 46 regula una limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda i estableix que la persona arrendatària podrà negociar amb l’arrendador l’increment aplicable a l’actualització anual de la renda que s’hagi de produir abans del 31 de desembre de 2023, d’acord amb el següent:

 • a) Si l’arrendador és un gran tenidor, l’increment serà el que pactin les parts, però no podrà ser superior a la variació de l’Índex de Garantia de Competitivitat (actualment, 2%) a la data de l’actualització.
 • b) Si l’arrendador no és un gran tenidor, l’increment de la renda serà el que pactin les parts i, en defecte de pacte, no podrà ser superior a la variació de l’Índex de Garantia de Competitivitat a la data de l’actualització.

Quan l’actualització de la renda s’hagi de produir entre el 1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, la persona arrendatària podrà negociar amb l’ arrendador l’increment aplicable d’acord amb les següents condiciones:

 • a) Si l’arrendador és un gran tenidor, l’increment serà el que pactin les parts, però no podrà ser superior al tres per cent. En absència de pacte l’increment quedarà subjecte a la mateixa limitació.
 • b) Si l’arrendador no és un gran tenidor, l’increment de la renda serà el que pactin les parts i, en defecte de pacte, no podrà ser superior al tres per cent.

Cal deixar constància que a efectes de l’aplicació d’aquestes mesures té la condició de gran tenidor la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’us residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’us residencial.

Adjuntem un model per a la reclamació de l’aplicació de les esmentades limitacions a l’actualització anual de la renda:

 • Model pel cas que l’actualització de la renda sigui abans del 31 de desembre de 2023 (word PDF)
 • Model per a actualitzacions de la renda entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024 (word PDF)

Aquest article ha estat publicat originalment al blog "Dret Immobiliari" a càrrec dels advocats i advocades de Col·lectiu Ronda especialistes en la matèria

ET POT INTERESSAR:

......................................

L’aprovació de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel Dret a l’habitatge, que va entrar en vigor el dia 26 de maig, ha estat molt esperada per moltes persones i col·lectius que defensen el dret a l’habitatge amb l’esperança que contribuís a fer efectiu el dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat, reconegut constitucionalment a l’article 47, així com a importants declaracions internacionals com ara la Declaració Universal de Drets Humans o el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals i en recents resolucions del Parlament Europeu.

La Llei pel Dret a l’Habitatge incorpora mesures de contenció de preus en la regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge, modificant la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans. Ara bé, aquestes mesures només son aplicables als contractes d’arrendament subscrits a partir de l’entrada en vigor de la Llei.

Per tant, què passa amb els contracte d’arrendament celebrats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei pel Dret a l’Habitatge?

La Disposició Transitòria Quarta estableix que els contractes d’arrendament sotmesos a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, celebrats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei, continuaran regint-se per allò establert en el règim jurídic que li és aplicable, és a dir, que no se’ls hi apliquen les mesures previstes a la nova llei.

Aquesta possibilitat té una excepció, que ambdues parts acordin voluntàriament la subjecció al nou règim jurídic.

Tanmateix, als contractes d’arrendament celebrats abans de l’entrada en vigor de la Llei pel Dret a l’Habitatge se’ls aplicaran les mesures extraordinàries vigents, tal com la recollida a l’article 46 del Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna.

L’esmentat article 46 regula una limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda i estableix que la persona arrendatària podrà negociar amb l’arrendador l’increment aplicable a l’actualització anual de la renda que s’hagi de produir abans del 31 de desembre de 2023, d’acord amb el següent:

 • a) Si l’arrendador és un gran tenidor, l’increment serà el que pactin les parts, però no podrà ser superior a la variació de l’Índex de Garantia de Competitivitat (actualment, 2%) a la data de l’actualització.
 • b) Si l’arrendador no és un gran tenidor, l’increment de la renda serà el que pactin les parts i, en defecte de pacte, no podrà ser superior a la variació de l’Índex de Garantia de Competitivitat a la data de l’actualització.

Quan l’actualització de la renda s’hagi de produir entre el 1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, la persona arrendatària podrà negociar amb l’ arrendador l’increment aplicable d’acord amb les següents condiciones:

 • a) Si l’arrendador és un gran tenidor, l’increment serà el que pactin les parts, però no podrà ser superior al tres per cent. En absència de pacte l’increment quedarà subjecte a la mateixa limitació.
 • b) Si l’arrendador no és un gran tenidor, l’increment de la renda serà el que pactin les parts i, en defecte de pacte, no podrà ser superior al tres per cent.

Cal deixar constància que a efectes de l’aplicació d’aquestes mesures té la condició de gran tenidor la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’us residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’us residencial.

Adjuntem un model per a la reclamació de l’aplicació de les esmentades limitacions a l’actualització anual de la renda:

 • Model pel cas que l’actualització de la renda sigui abans del 31 de desembre de 2023 (word PDF)
 • Model per a actualitzacions de la renda entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024 (word PDF)

Aquest article ha estat publicat originalment al blog "Dret Immobiliari" a càrrec dels advocats i advocades de Col·lectiu Ronda especialistes en la matèria

ET POT INTERESSAR: