Impugnació de places de l'Administració dins el procés d'estabilització

Presentació de recursos contra les convocatòries que no compleixin els requisits

Entre els mesos de setembre i finals de 2022 es publicaran les Bases de les convocatòries de places en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal a l’Administració. És important conèixer quins són els nostres drets i com actuar si no estem d’acord amb la regulació d’aquestes bases o amb la valoració que es pugui fer dels mèrits aportats.

L’Estat espanyol està obligat per Europa a reduir la taxa de temporalitat al sector públic per sota del 8% abans de la finalització de 2024. És per aquesta raó que el Govern espanyol ha hagut d’impulsar un important procés d’estabilització que afecta el conjunt de les administracions públiques i que suposarà iniciar de forma imminent un gran volum de processos de selecció per tal de donar cobertura definitiva a les places fins ara ocupades en situació d’abús de temporalitat, ja fora mitjançant la figura de funcionaris interins o a través de personal laboral amb nomenaments temporals.

Contingut de les convocatòries

A hores d’ara ja han estat anunciades totes les places que es convocaran però per a la majoria d’elles encara no han estat publicades les Bases de les convocatòries que, segons es preveu, es donaran a conèixer entre mitjans de setembre i el proper mes de novembre. Serà en aquestes Bases on es comunicarà quins seran els requisits que han de satisfer les persones que vulguin participar dels processos de selecció i, especialment, com es realitzarà la valoració de mèrits. Una qüestió aquesta darrera, la de la valoració de mèrits, d’especial rellevància i que acostuma a ser objecte de negociació per part de l’administració convocant amb els sindicats.

Impugnació de les bases i les convocatòries

L’ocupació de qualsevol plaça a l’Administració ha de complir escrupolosament amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i, per tant, el contingut de les convocatòries i els requisits exigits han de ser coherents amb la voluntat de que sigui la persona més adient i qualificada qui acabi ocupant-la. I això, malauradament, no sempre és així.

Si en publicar-se la convocatòria de la plaça consideréssim que les Bases del procés de selecció no són les adequades o estiguéssim en desacord amb els requisits demandats o el criteris de valoració és important saber que existeix la possibilitat d’impugnar la convocatòria però el temps per fer-ho és limitat. Concretament, disposem de 1 mes per presentar recurs administratiu i de 2 mesos per interposar recurs judicial a comptar en ambdós casos des de la data de publicació de la convocatòria. Ultrapassar aquests terminis no sempre suposarà que desaparegui completament la possibilitat d’impugnar les bases de la convocatòria però és ben cert que dificultaria molt qualsevol forma d’oposició legal.

Per quines raons es poden impugnar les convocatòries?

Existeixen moltes causes que poden justificar la impugnació i que, en general, tenen a veure amb el fet de contradir d’una forma o altra els esmentats principis d’igualtat, mèrit i capacitat. En general, es podria dir que podrem oposar-nos al contingut de les Bases sempre que aquestes afavoreixin que el procés de selecció esdevingui desequilibrat o no tendeixi a fer una tria objectiva i equitativa entre totes les candidatures.

Sent així, i com a resultat de la nostra experiència prèvia en processos d’impugnació de convocatòries, podem dir que algunes de les causes d’impugnació més habituals són:

Barem de mèrits il·legal: les convocatòries han d’explicitar quins són els mèrits que es valoraran i com es puntuaran. Aquesta puntuació ha de respondre a un criteri objectiu i justificat sense que sigui acceptable, per exemple, desequilibrar la selecció puntuant exageradament els mèrits acumulats en un període concret o valorar de forma poc equànime uns mèrits concrets front a d’altres d’equivalents. Tot plegat, per evitar que el barem de mèrits pugui orientar-se a afavorir les candidatures d’un determinat perfil front d’altres d’igual idoneïtat.

Excessiu pes de la valoració subjectiva per part de l’Administració: El procés de selecció està concebut per assegurar que la plaça a concurs acaba sent ocupada per la persona més adient per desenvolupar les funcions i que aquesta tria respon estrictament a criteris objectius. És per això que existeixen nombroses sentències que han instat la nul·litat de diferents convocatòries en considerar que, per exemple, es feia dependre un tant per cent excessiu de la puntuació final de l’entrevista personal en detriment dels mèrits corresponents a l’experiència professional prèvia i els anys de servei a l’administració.

Manca de valoració de determinats mèrits: En algunes ocasions, les bases dels concursos limiten, per exemple, la puntuació que es pot obtenir per títols acadèmics per primar altres tipus de mèrits com pot ser l’experiència professional o els anys de prestació de servei. Sense causa justificada per actuar així, aquesta insuficient valoració de la formació pot ser causa per instar la nul·litat de la convocatòria.

No valorar els mèrits corresponents a la prestació de serveis en altres administracions o entitats públiques: Aquest també és un cas relativament habitual on es pot arribar a entendre que deixar de computar com a mèrit l’experiència en administracions diferents a la que oferta la plaça en qüestió atempta contra el principi de mèrit.

Aquests quatre supòsits que hem analitzat breument no constitueixen, ni molt menys, un inventari exhaustiu de les causes i situacions que poden justificar la impugnació de les bases d’una convocatòria sinó, tan sols i a tall d’exemple, són situacions que es donen amb certa freqüència i susceptibles de ser considerades atemptatòries contra la legalitat i transparència del procés de selecció.

Ara bé, cal considerar que fins i tot quan les bases de la convocatòria són correctes, encara seria possible interposar recurs contra el procés de selecció en una fase posterior: a l’hora de valorar els mèrits acreditats

Recurs contra la valoració dels mèrits

És possible que la valoració que es fa dels mèrits no sigui l’adient o que hi hagi errades com ara deixar de computar formació que ha estat acreditada o que es facin valoracions significativament diferents dels mèrits aportats per diferents candidats o candidates. En aquests casos, també és possible presentar recurs per tal de reclamar una correcta valoració dels mèrits. Concretament, disposarem d’un mes per presentar un recurs d’alçada.

Així doncs, i a mode de RESUM:
1) Els processos de selecció han de complir amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Si les Bases de la convocatòria no ho garanteixen, poden ser impugnades.
2) Disposem d’un temps limitat per impugnar les Bases d’un concurs: 1 mes per presentar recurs administratiu i de 2 mesos per interposar recurs judicial des de la data de publicació
3) A banda d’impugnar les Bases, també es pot presentar recurs d’alçada contra el procés i el resultat de la valoració dels mèrits aportats. En aquest cas, el termini és de 1 mes.

Des de Col·lectiu Ronda us podem ajudar. Podeu contactar al 93 268 21 99 o escriure un correu electrònic aquí per demanar visita o exposar la vostra consulta.

Podeu veure també el vídeo explicatiu de la nostra companya Mariona Torra, advocada especialista en Dret Administratiu:

Presentació de recursos contra les convocatòries que no compleixin els requisits

L’Estat espanyol està obligat per Europa a reduir la taxa de temporalitat al sector públic per sota del 8% abans de la finalització de 2024. És per aquesta raó que el Govern espanyol ha hagut d’impulsar un important procés d’estabilització que afecta el conjunt de les administracions públiques i que suposarà iniciar de forma imminent un gran volum de processos de selecció per tal de donar cobertura definitiva a les places fins ara ocupades en situació d’abús de temporalitat, ja fora mitjançant la figura de funcionaris interins o a través de personal laboral amb nomenaments temporals.

Contingut de les convocatòries

A hores d’ara ja han estat anunciades totes les places que es convocaran però per a la majoria d’elles encara no han estat publicades les Bases de les convocatòries que, segons es preveu, es donaran a conèixer entre mitjans de setembre i el proper mes de novembre. Serà en aquestes Bases on es comunicarà quins seran els requisits que han de satisfer les persones que vulguin participar dels processos de selecció i, especialment, com es realitzarà la valoració de mèrits. Una qüestió aquesta darrera, la de la valoració de mèrits, d’especial rellevància i que acostuma a ser objecte de negociació per part de l’administració convocant amb els sindicats.

Impugnació de les bases i les convocatòries

L’ocupació de qualsevol plaça a l’Administració ha de complir escrupolosament amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat i, per tant, el contingut de les convocatòries i els requisits exigits han de ser coherents amb la voluntat de que sigui la persona més adient i qualificada qui acabi ocupant-la. I això, malauradament, no sempre és així.

Si en publicar-se la convocatòria de la plaça consideréssim que les Bases del procés de selecció no són les adequades o estiguéssim en desacord amb els requisits demandats o el criteris de valoració és important saber que existeix la possibilitat d’impugnar la convocatòria però el temps per fer-ho és limitat. Concretament, disposem de 1 mes per presentar recurs administratiu i de 2 mesos per interposar recurs judicial a comptar en ambdós casos des de la data de publicació de la convocatòria. Ultrapassar aquests terminis no sempre suposarà que desaparegui completament la possibilitat d’impugnar les bases de la convocatòria però és ben cert que dificultaria molt qualsevol forma d’oposició legal.

Per quines raons es poden impugnar les convocatòries?

Existeixen moltes causes que poden justificar la impugnació i que, en general, tenen a veure amb el fet de contradir d’una forma o altra els esmentats principis d’igualtat, mèrit i capacitat. En general, es podria dir que podrem oposar-nos al contingut de les Bases sempre que aquestes afavoreixin que el procés de selecció esdevingui desequilibrat o no tendeixi a fer una tria objectiva i equitativa entre totes les candidatures.

Sent així, i com a resultat de la nostra experiència prèvia en processos d’impugnació de convocatòries, podem dir que algunes de les causes d’impugnació més habituals són:

Barem de mèrits il·legal: les convocatòries han d’explicitar quins són els mèrits que es valoraran i com es puntuaran. Aquesta puntuació ha de respondre a un criteri objectiu i justificat sense que sigui acceptable, per exemple, desequilibrar la selecció puntuant exageradament els mèrits acumulats en un període concret o valorar de forma poc equànime uns mèrits concrets front a d’altres d’equivalents. Tot plegat, per evitar que el barem de mèrits pugui orientar-se a afavorir les candidatures d’un determinat perfil front d’altres d’igual idoneïtat.

Excessiu pes de la valoració subjectiva per part de l’Administració: El procés de selecció està concebut per assegurar que la plaça a concurs acaba sent ocupada per la persona més adient per desenvolupar les funcions i que aquesta tria respon estrictament a criteris objectius. És per això que existeixen nombroses sentències que han instat la nul·litat de diferents convocatòries en considerar que, per exemple, es feia dependre un tant per cent excessiu de la puntuació final de l’entrevista personal en detriment dels mèrits corresponents a l’experiència professional prèvia i els anys de servei a l’administració.

Manca de valoració de determinats mèrits: En algunes ocasions, les bases dels concursos limiten, per exemple, la puntuació que es pot obtenir per títols acadèmics per primar altres tipus de mèrits com pot ser l’experiència professional o els anys de prestació de servei. Sense causa justificada per actuar així, aquesta insuficient valoració de la formació pot ser causa per instar la nul·litat de la convocatòria.

No valorar els mèrits corresponents a la prestació de serveis en altres administracions o entitats públiques: Aquest també és un cas relativament habitual on es pot arribar a entendre que deixar de computar com a mèrit l’experiència en administracions diferents a la que oferta la plaça en qüestió atempta contra el principi de mèrit.

Aquests quatre supòsits que hem analitzat breument no constitueixen, ni molt menys, un inventari exhaustiu de les causes i situacions que poden justificar la impugnació de les bases d’una convocatòria sinó, tan sols i a tall d’exemple, són situacions que es donen amb certa freqüència i susceptibles de ser considerades atemptatòries contra la legalitat i transparència del procés de selecció.

Ara bé, cal considerar que fins i tot quan les bases de la convocatòria són correctes, encara seria possible interposar recurs contra el procés de selecció en una fase posterior: a l’hora de valorar els mèrits acreditats

Recurs contra la valoració dels mèrits

És possible que la valoració que es fa dels mèrits no sigui l’adient o que hi hagi errades com ara deixar de computar formació que ha estat acreditada o que es facin valoracions significativament diferents dels mèrits aportats per diferents candidats o candidates. En aquests casos, també és possible presentar recurs per tal de reclamar una correcta valoració dels mèrits. Concretament, disposarem d’un mes per presentar un recurs d’alçada.

Així doncs, i a mode de RESUM:
1) Els processos de selecció han de complir amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Si les Bases de la convocatòria no ho garanteixen, poden ser impugnades.
2) Disposem d’un temps limitat per impugnar les Bases d’un concurs: 1 mes per presentar recurs administratiu i de 2 mesos per interposar recurs judicial des de la data de publicació
3) A banda d’impugnar les Bases, també es pot presentar recurs d’alçada contra el procés i el resultat de la valoració dels mèrits aportats. En aquest cas, el termini és de 1 mes.

Des de Col·lectiu Ronda us podem ajudar. Podeu contactar al 93 268 21 99 o escriure un correu electrònic aquí per demanar visita o exposar la vostra consulta.

Podeu veure també el vídeo explicatiu de la nostra companya Mariona Torra, advocada especialista en Dret Administratiu: