18 mesos de baixa mèdica i encara sense alta: i ara què?


Molta gent creu que superats els 18 mesos de baixa mèdica, automàticament deixarem de percebre la prestació per incapacitat temporal o estarem en situació d’alta i ens correspon reincorporar-nos a la feina. Però res d’això és cert. Hem de tenir ben present que mentre l’INSS no ens comuniqui altra cosa, nosaltres seguim de baixa, conservem el nostre lloc de treball i mantenim el dret a percebre la prestació d’incapacitat que veníem cobrant. Ara us ho expliquem tot amb més detall.

......................................................................

18 mesos: proposta d’incapacitat permanent

Segons la legislació vigent, quan superem els 545 dies (18 mesos) de baixa, la Seguretat Social té obligació d´iniciar un expedient d’incapacitat permanent. Això vol dir que en assolir aquest temps, l’INSS ha de pronunciar-se i determinar en un d’aquests sentits:

  • 1) Concedir la pensió d´incapacitat permanent
  • 2) Considerar que hem recuperat la capacitat laboral i donar-nos l’alta
  • 3) Establir una pròrroga extraordinària de la baixa mèdica per un termini de 6 mesos més

Sigui quina sigui l’opció, haurà de ser l’INSS qui ens ho comuniqui. En tant no tinguem aquesta comunicació, continuem estant de baixa i tenim dret a percebre la prestació amb l’única diferència que ara serà la mútua o el propi INSS, en funció de qui s’encarregui de donar cobertura a la contingència de la baixa, qui ens abonarà els imports corresponents. Uns imports que no han de variar. Superats els 18 mesos de baixa, seguirem percebent el 75% de la base reguladora, tal i com veníem fent els mesos previs.

Contracte en suspens

El que sí canvia ultrapassat el període de 545 dies és el fet que l’empresa deixarà de cotitzar per nosaltres. Això, però, no significa que haguem perdut el nostre lloc de treball. Simplement, el contracte quedarà en suspens, a l’espera de la nostra reincorporació o a que se’ns reconegui en situació d’incapacitat permanent. Fins i tot en aquest darrer cas podria ser qüestionable que l’empresa pogués extingir automàticament el contracte atès que una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha determinat que l’acomiadament derivat en exclusiva de la situació d’incapacitat permanent de la persona treballadora pot ser considerat nul si l’empresa no demostra haver esgotat prèviament les possibilitats d’adaptació del lloc de treball.

Document de liquidació

Malgrat, com hem esmentat, el contracte romandrà en suspens, és habitual que algunes empreses lliurin a la persona treballadora un document de quitança (el popular «finiquito») quan supera els 18 mesos de baixa. Es tracta d’un document per regular els pagaments que puguin quedar pendents com ara, per exemple, pagues extraordinàries no abonades, vacances pendents, etc. Si ens lliuren aquest document, i abans de firmar-lo, és important fixar-nos que no inclogui cap tipus de referència a una eventual extinció del lloc de treball o cessament de l’activitat, ja sigui per error de qui l’ha tramitat o per mala fé de l’empresa. Recordem que el contracte tan sols es troba en suspens, però conservem plenament el dret a reincorporar-nos, si s’escau.

Sobretot, no perdem la calma

A mode de resum, recordar-vos que més enllà dels 18 mesos de baixa mèdica i si l’INSS no us fa arribar l’alta mèdica (primer via SMS, després mitjançant notificació oficial), no cal que feu res ni patiu cap canvi en la vostra situació anterior. Seguireu percebent la prestació, ara a càrrec de l’INSS o de la Mútua segons sigui el cas, i manteniu la reserva del lloc de treball encara que el contracte passi a estar en situació de suspens. Ultrapassat aquest període de 545 dies sense rebre l’alta ni la notificació de pròrroga excepcional, només haureu d’esperar a que l’INSS us adreci al servei d’avaluacions mèdiques (a Catalunya, l’SGAM) per tal que aquest elabori un informe proposant l’alta mèdica o la situació d’incapacitat permanent en el grau que correspongui.

......................................................................

18 mesos: proposta d’incapacitat permanent

Segons la legislació vigent, quan superem els 545 dies (18 mesos) de baixa, la Seguretat Social té obligació d´iniciar un expedient d’incapacitat permanent. Això vol dir que en assolir aquest temps, l’INSS ha de pronunciar-se i determinar en un d’aquests sentits:

  • 1) Concedir la pensió d´incapacitat permanent
  • 2) Considerar que hem recuperat la capacitat laboral i donar-nos l’alta
  • 3) Establir una pròrroga extraordinària de la baixa mèdica per un termini de 6 mesos més

Sigui quina sigui l’opció, haurà de ser l’INSS qui ens ho comuniqui. En tant no tinguem aquesta comunicació, continuem estant de baixa i tenim dret a percebre la prestació amb l’única diferència que ara serà la mútua o el propi INSS, en funció de qui s’encarregui de donar cobertura a la contingència de la baixa, qui ens abonarà els imports corresponents. Uns imports que no han de variar. Superats els 18 mesos de baixa, seguirem percebent el 75% de la base reguladora, tal i com veníem fent els mesos previs.

Contracte en suspens

El que sí canvia ultrapassat el període de 545 dies és el fet que l’empresa deixarà de cotitzar per nosaltres. Això, però, no significa que haguem perdut el nostre lloc de treball. Simplement, el contracte quedarà en suspens, a l’espera de la nostra reincorporació o a que se’ns reconegui en situació d’incapacitat permanent. Fins i tot en aquest darrer cas podria ser qüestionable que l’empresa pogués extingir automàticament el contracte atès que una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha determinat que l’acomiadament derivat en exclusiva de la situació d’incapacitat permanent de la persona treballadora pot ser considerat nul si l’empresa no demostra haver esgotat prèviament les possibilitats d’adaptació del lloc de treball.

Document de liquidació

Malgrat, com hem esmentat, el contracte romandrà en suspens, és habitual que algunes empreses lliurin a la persona treballadora un document de quitança (el popular «finiquito») quan supera els 18 mesos de baixa. Es tracta d’un document per regular els pagaments que puguin quedar pendents com ara, per exemple, pagues extraordinàries no abonades, vacances pendents, etc. Si ens lliuren aquest document, i abans de firmar-lo, és important fixar-nos que no inclogui cap tipus de referència a una eventual extinció del lloc de treball o cessament de l’activitat, ja sigui per error de qui l’ha tramitat o per mala fé de l’empresa. Recordem que el contracte tan sols es troba en suspens, però conservem plenament el dret a reincorporar-nos, si s’escau.

Sobretot, no perdem la calma

A mode de resum, recordar-vos que més enllà dels 18 mesos de baixa mèdica i si l’INSS no us fa arribar l’alta mèdica (primer via SMS, després mitjançant notificació oficial), no cal que feu res ni patiu cap canvi en la vostra situació anterior. Seguireu percebent la prestació, ara a càrrec de l’INSS o de la Mútua segons sigui el cas, i manteniu la reserva del lloc de treball encara que el contracte passi a estar en situació de suspens. Ultrapassat aquest període de 545 dies sense rebre l’alta ni la notificació de pròrroga excepcional, només haureu d’esperar a que l’INSS us adreci al servei d’avaluacions mèdiques (a Catalunya, l’SGAM) per tal que aquest elabori un informe proposant l’alta mèdica o la situació d’incapacitat permanent en el grau que correspongui.